Deklaracja dostępności strony Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Zawodny.
 • E-mail: sekretariat_sp1@wp.pl
 • Telefon: 62 721 68 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim – Jacek Zawodny
 • Adres: ul. Glinki 11, 63 -720 Koźmin Wlkp.
 • E-mail: sekretariat_sp1@wp.pl
 • Telefon: 62 721 68 54

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła znajduje się przy ul. Glinki w Koźminie Wielkopolskim.
Zlokalizowana jest w pięciu budynkach:
– dwa budynki z salami lekcyjnymi,
– łącznik, w którym znajdują się m. in. pomieszczenia administracji,
– dwie sale gimnastyczne.

Jedna część szkoły zbudowana w roku 1870 stąd dostępność architektoniczna szkoły jest ograniczona.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie dotychczas nie zastosowano informacji przydatnych dla osób ze specjalnymi potrzebami i ułatwień.

Szkoła zamierza dokonać ułatwień w tym zakresie.

Na bieżąco będą wprowadzane zmiany w związku z rozbudową platformy komunikacyjnej, jaką jest strona internetowa szkoły.

Inne informacje i oświadczenia

Brak