SZKOLNY FESTIWAL PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0
11 czerwca 2012
admin

5 czerwca 2012r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wielkopolskim odbył się Szkolny Festiwal programu Szkoła z klasą 2.0 Motywem przewodnim była „Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym”.

Co kryje się pod hasłem Szkoła z klasą 2.0?

Jest to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, który skierowany został do nauczycieli  wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. W szczególności dla tych, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł  i wykorzystywania wiedzy w praktyce…

Pierwszym zadaniem szkół było wypracowanie planu działania na cały rok szkolny   (z udziałem nauczycieli i dyrektora). Kolejnym krokiem było wprowadzenie Kodeksu 2.0, czyli dobrych praktyk korzystania z nowych technologii. Kodeks wypracowywany został w toku debat i dyskusji przez szkolną społeczność. To zadanie angażowało bezpośrednio uczniów.

Kolejny krok to przeprowadzenie i opisanie jednego z zadań TIK mającego na względzie przetestowanie zasad Kodeksu 2.0. W ramach tego zadania przeprowadzone zostały następujące działania:

 • miniprojekt „Tworzenie diagramów procentowych”
 • lekcja „Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej”
 • miniprojekt „Kalendarz pogody”,
 • lekcja „Święto Niepodległości”
 • miniprojekt „Tworzymy kartki świąteczne”
 • miniprojekt „Dlaczego warto czytać?”
 • lekcja „Aniołowie – Boży posłańcy”

Następnie rozpoczęto planowanie i realizację głównego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem narzędzi TIK, który należało opublikować na platformie programu wraz z opisem jego realizacji. Ostatnim krokiem była prezentacja projektu na szkolnym Festiwalu Programu Szkoła z klasą 2.0

Na to niezwykłe wydarzenie zostali zaproszeni szczególni goście. Przybyli Przewodniczący Rady Miejskiej Koźmina Wielkopolskiego p. Justyn Zaradniak, Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski p. Maciej Bratborski, Rada Rodziców, z  przewodniczącą p. Małgorzatą Skowrońską – Bielawską oraz rodzice uczniów obecnych i przyszłych oddziałów zerowych.

Centralnym miejscem  odbywającego się Festiwalu była sala językowo-informatyczna, Sala Historii i Pamięci Szkoły oraz biblioteka wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.

W programie Festiwalu znalazły się następujące punkty:

 • Prezentacja multimedialna przedstawiająca założenia programu „Szkoła z klasą” wraz informacjami o podjętych w ramach tego programu działań
 • Prezentacja multimedialna na temat szkoły: jej historii, oferty dydaktyczno – wychowawczej, warunków lokalowych, okolicznościowych apeli, imprez kulturowych, sukcesów uczniów i nauczycieli
 • Prezentacja dorobku uczniów pracujących nad projektami w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”: słuchowiska radiowego, modelu przestrzennego szkoły, folderu o szkole w języku polskim i angielskim oraz albumów fotograficznych: „Przyjazna klasa”, „Czas zabawy”, „Szkoła w kolorach tęczy” i „Moja szkoła – projekt pocztówki”.
 • Prezentacja blogu uczniów
 • Degustacja potraw, których motywem przewodnim był numer naszej szkoły „Jedynka”

Festiwal Programu Szkoła z klasą 2.0 był wielkim przedsięwzięciem. Zaprezentowane zostały wszystkie materiały mówiące o działaniach w ramach Szkoły z klasą 2.0. Dotyczyły one Kodeksu 2.0, działań i projektów edukacyjnych. Cele, jakie sobie postawiono w związku z organizacją festiwalu, jak i realizacją programu, zostały osiągnięte. Szkoła dzięki udziałowi w programie zwiększyła intensywność korzystania z programów komputerowych, aplikacji użytkowych i Internetu na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

W programie CEO Szkoła z klasą 2.0 wzięli udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli: p. Dyrektor Bożeny Kulki, p. Izabeli Weichbrodt – koordynatora programu, p. Janiny Sierszuły, p. Anny Wiśniewskiej – s. Flawiany, p. Marleny Nowak, p. Marioli Szkudlarek, p. Beaty Ratajczyk – Krysiak, p. Marii Mazurowskiej, p. Darii Drygas, p. Jacka Zawodnego.

Warto dodać, że „Jedynka” jako jedyna szkoła w naszej gminie realizowała tak istotnyi wartościowy dla uczniów projekt edukacyjny.

Tekst i foto: SP Nr 1