ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
21 lutego 2013
admin

W roku szkolnym 2011/2012, po wielu latach przerwy, reaktywowano w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.  odziały przedszkolne. Szkoła podjęła wiele działań mających na celu stworzenie sprzyjających warunków dla dzieci sześcioletnich i spełnia wymogi dotyczące przyjęcia tych dzieci do szkoły. Dzieci mają do dyspozycji odnowione, przestronne i kolorowe sale, podzielone na część edukacyjną oraz rekreacyjną, bogato wyposażoną  w zabawki oraz odpowiednie pomoce dydaktyczne, które są sukcesywnie uzupełniane. Sale wyposażone są w meble  przystosowane do wzrostu dzieci.

Zajęcia odbywają się zgodnie z podstawą  programową, w trakcie których prowadzone są obserwacje dzieci i ich rozwój, na podstawie czego dokonywana jest później diagnoza gotowości szkolnej. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem ciekawych metod i form przy wykorzystaniu różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu multimedialnego.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne odbywają się w godz. od 800 do 1300.
Poza zajęciami dydaktycznymi tygodniowy plan zajęć przewiduje także lekcje religii, języka angielskiego oraz gimnastyki korekcyjnej,  które organizuje się na prośbę rodziców. Dzieci objęte są opieką logopedyczną – szkoła posiada bardzo dobrze wyposażony gabinet logopedyczny. Do dyspozycji dzieci i rodziców jest pedagog szkolny, który służy pomocą
w rozwiązywaniu określonych trudności. Ze szkołą współpracuje pielęgniarka, która jest do dyspozycji dzieci od poniedziałku do piątku. Każdemu dziecku, w razie potrzeby, udzielana jest pierwsza pomoc medyczna.

Sześciolatki czynnie uczestniczą w życiu szkoły biorąc udział w różnych imprezach,   okolicznościowych apelach, akcjach charytatywnych i szkolnych konkursach.

Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami. Corocznie odbywają się „Drzwi Otwarte” dla przyszłych uczniów oraz ich rodziców w celu zapoznania ich z pełną ofertą naszej szkoły.

ZAPEWNIAMY:

 • Bezpłatną naukę i opiekę
 • Zajęcia dydaktyczne połączone z zabawą
 • Dobry start do nauki
 • Lekcje języka angielskiego i religii
 • Opiekę logopedy i pedagoga
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Opiekę w świetlicy szkolnej
 • Możliwość spożywania śniadań i obiadów w szkole
 • Przerwy dostosowane do potrzeb dziecka, zawsze pod opieką wychowawcy
 • Czynny udział w życiu szkoły
 • Bezpieczny pobyt w szkole ( monitoring wizyjny)
 • Zajęcia sportowe prowadzone w sali gimnastycznej
 • Spędzanie wolnego czasu na szkolnym placu zabaw
 • Wsparcie dla dziecka słabszego
 • Pracę z uczniem zdolnym