LIST DYREKTORA DO DZIECI, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
21 sierpnia 2020
Redaktor

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

Piszę do Was już kolejny raz. Zastanawiacie się jak będzie wyglądał Wasz powrót do szkoły. Śledzicie zapewne na bieżąco co się dzieje w Polsce i na świecie. Informuję, że w szkole trwają jeszcze prace remontowe i porządkowe oraz wdrożenie wytycznych MEN, GIS i MZ.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

  1. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby przebywające na terenie szkoły powinny stosować środki ochrony: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe/ dezynfekcja.
  2. Komunikacja ze szkołą odbywa się głównie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
  3. Ogranicza się gromadzenie uczniów na terenie szkoły, w tym unikanie częstej zmiany pomieszczeń.
  4. Na terenie szkoły obowiązują zasady higieny:

– częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły),

– ochrona podczas kichania i kaszlu,

– unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

  1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.
  2. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb.
  3. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
  4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
  5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej.
  6. Pracownicy administracji i obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.

 Warianty funkcjonowania szkół i placówek w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym terenie

 Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą maila, telefonu.

 Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

 Dalsze działania organizacyjne

W drugiej połowie sierpnia zostaną zorganizowane spotkania z wojewodami, z regionalnymi inspektorami sanitarnymi, dyrektorami szkół i placówek. Ponadto MEN przygotuje materiały informacyjne dla dyrektorów szkół, rodziców z najważniejszymi wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa.

 Bezpieczny powrót do szkół. Działania MEN w zakresie organizacji roku

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii

Na bieżąco proszę śledzić komunikaty, które będą podawane.

Życzę miłego weekendu i słonecznych dni podczas tego ostatniego tygodnia wakacyjnego czasu.

Bardzo gorąco Wam dziękuję za wszelką pomoc i zrozumienie, w chwili kiedy nikt z nas nie ma wpływu na obecną sytuację.

 Życzę Wam dużo zdrowia i spokoju. Z niecierpliwością oczekuję na Was w murach szkoły.

 

Dyrektor szkoły

Jacek Zawodny