NARESZCIE W SZKOLE
25 stycznia 2021
Redaktor

Choć śniegu już nie ma, najmłodszym uczniom Jedynki udało się choć na chwilę nim nacieszyć. Ale nie tylko sam śnieg był fajny, ale także to, że po tak długiej nieobecności w murach szkoły, mogli do niej wrócić i zobaczyć swoje panie, kolegów i koleżanki, no i brykać po białym puchu razem z nimi. Taka nauka przez Internet nie jest wystarczająca dla uczniów klas młodszych, dlatego cieszymy się, że możemy uczyć się w normalnych warunkach. Wreszcie mury szkoły tętnią życiem i śmiechem naszych ukochanych uczniów.

Forum Przeciw Depresji
25 stycznia 2021
Redaktor

Kampania Forum Przeciw Depresji organizowana jest od 2007 roku przez firmę Servier Polska. Jej celem jest szerzenie wiedzy w zakresie depresji oraz uświadomienie społeczeństwu, że nie jest to stan, który mija, ale choroba, którą trzeba leczyć.

Pierwsze objawy depresji często pozostają niezauważone, nie tylko przez bliskich, ale nawet samych pacjentów. Jeśli jednak przez co najmniej 14 dni występuje 5 spośród niżej wymienionych symptomów wyszczególnionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oznacza to, że należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza – https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/o-chorobie

Informacje dla rodziców:

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/strefa-rodzica

Punkty pomocy dla dzieci i młodzieży:

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja/punkty-pomocy-dla-dzieci-i-mlodziezy

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne?

https://forumprzeciwdepresji.pl/jak-dbac-o-swoje-zdrowie-psychiczne

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych:

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja

Bezpieczne zabawy zimowe kl. 3 B
19 stycznia 2021
Redaktor
Komunikat – dowozy, świetlica
15 stycznia 2021
Redaktor

Po długiej przerwie uczniowie klas I – III wracają do szkoły.

Uczniom dojeżdżającym przypominamy:

Rozkład jazdy autobusów szkolnych

KLASY I-III

Przywozy
I –
Kaniew –Czarny Sad      
II – Orla
III – Staniew

Odwozy – godz. 1240
I –
Psie Pole – Kaniew – Dębiogóra – Orla – Cegielnia
II – Czarny Sad – Lipowiec – Tatary
III – Staniew

Odwozy – godz. 1430
dzieci, które przebywają w świetlicy szkolnej (jeśli takie będą) 

Rodzice są zobowiązani wyposażyć dziecko w maseczki ochronne.


Świetlica szkolna

Podczas nauki zdalnej w klasach 4 – 8 (od 18.01.2021 r.)
świetlica szkolna czynna w godz. 630 – 1530

W godz. 1130– 1530 świetlica czynna wyłącznie dla dzieci oczekujących na autobus oraz korzystających z zajęć specjalistycznych.

Przypominamy o przestrzeganiu aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m. in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

INFORMACJE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
15 stycznia 2021
Redaktor

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

                                                        Wisława Szymborska

         Gorąco zachęcam do odwiedzin biblioteki szkolnej 😊

Wypożyczenia książek przez uczniów klas I-III odbywać się będą wg ustalonego indywidualnego harmonogramu.

Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie, lecz w  tym trudnym czasie zachęcam Was do odwiedzin biblioteki szkolnej. Możecie czytać w wolnej chwili indywidualnie, z rodzeństwem, z bliskimi… Będzie to znakomity sposób na oderwanie się od rzeczywistości, na poprawę humoru i odstresowanie się po zajęciach przed komputerem. Pamiętajcie! Czytanie książek dobrze wpływa na pamięć, ćwiczy koncentrację i skupienie, pobudza kreatywność, rozwija uczucia i zdolność do empatii. Książki stawiają pytania pobudzające do dalszych przemyśleń, wprowadzają do nieznanego, fantastycznego świata, są także świetną rozrywką
i mądrym sposobem na ciekawe spędzenie czasu.

Poniżej nowe godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

PONIEDZIAŁEK      8:00 – 14:30

WTOREK                  9:30 – 16:00

ŚRODA                      8:00 – 13:30

CZWARTEK             9:30 – 16:00

PIĄTEK                     8:00 – 13:00

Wszystkim życzę zdrowia, wytrwałości i wszelkiego dobra.

Monika Raś – nauczyciel bibliotekarz

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
15 stycznia 2021
Redaktor

Szanowni Państwo,

 W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki informuję, że w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas. Natomiast klasy IV-VIII nadal będą miały zajęcia on-line na platformie MS Teams. Wszelkie komunikaty będą podawane na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

Powrót uczniów klas I-III do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r.

Więcej na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Testy przesiewowe dla nauczycieli

Od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r. trwają testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych i pracowników obsługi administracyjnej szkół. Badania potrwają do 15 stycznia 2021r. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor szkoły
Jacek Zawodny

“Handel ludźmi”
15 stycznia 2021
Redaktor

handel ludźmi

Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka, którego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu wskazanych w kodeksie karnym metod i środków. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, w tym dyrektywy unijne, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to jest jednak łamane, nie tylko w Polsce. Ofiarami handlarzy co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar
z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.

Definicja

Na skutek nowelizacji Kodeksu karnego, dokonanej ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 626), która weszła w życie w dniu 8 września 2010 roku, do Kodeksu karnego została wprowadzona definicja legalna handlu ludźmi. Za handel ludźmi mogą być uznane wyłącznie czynności sprawcze wskazane wprost w art. 115 § 22 K.k., t.j.:

 1. werbowanie (nakłanianie, zjednywanie, zaciąganie),
 2. transport (przemieszczanie, przewożenie z zastosowaniem środków komunikacji),
 3. dostarczanie (umieszczanie w innym miejscu),
 4. przekazywanie (powierzanie, dawanie w celu dysponowania),
 5. przechowywanie (zatrzymywanie w jednym miejscu, przetrzymywanie w ukryciu)
 6. lub przyjmowanie osoby (zatrzymywanie przekazanej osoby).

Istotnym jest przy tym, że w celu wypełnienia znamion przestępstwa handlu ludźmi, wymienione wyżej czynności powinny zostać zrealizowane z zastosowaniem:

 • przemocy lub groźby bezprawnej,
 • uprowadzenia,
 • podstępu,
 • wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 • nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 • udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą.

Niezbędnym elementem w przypadku zakwalifikowania czynu jako wypełniającego znamiona przestępstwa handlu ludźmi jest również podjęcie określonego działania przez sprawcę w celu wykorzystania innej osoby, nawet za jej zgodą w różnych formach seksualnego wykorzystania (w tym w pornografii i w prostytucji), w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie oraz wszelkich innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Należy podkreślić przy tym, że jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte wyżej wymienione metody lub środki.

Przestępstwo handlu ludźmi jest w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 189a Kodeksu karnego), a zatem stanowi zbrodnię. Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu karalne jest również przygotowanie do popełnienia tego przestępstwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5).

Polska na mapie handlu ludźmi

Handel ludźmi to przestępstwo, które bardzo często ma charakter transgraniczny. Specyfika Polski polega na tym, że jest ona jednocześnie krajem:

 • pochodzenia ofiar wykorzystywanych w innych krajach Europy,
 • docelowym dla ofiar, przede wszystkim, z krajów Wschodniej Europy i Azji,
 • tranzytu ofiar z Wschodniej Europy i Azji do krajów Europy Zachodniej.

Strony internetowe dotyczące tematu:

– strona MSWiA: https://www.gov.pl/web/mswia/przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi

– strona internetowa:http://www.handelludzmi.eu/hl/aktualnosci

– kampania społeczna: https://www.youtube.com/watch?v=dr0-OaYU6po

– telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu: https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar/6149,dok.html

– przepisy prawne:  https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne

– raporty, analizy i dokumenty strategiczne dotyczące handlu ludźmi: https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/raporty-analizy-strateg

– informacje dla ofiar: https://handelludzmi.eu/hl/o-handlu-ludzmi/informacje-dla-ofiar

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi jest podstawowym dokumentem dotyczącym funkcjonowania systemu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi  w Polsce (KPD). Krajowy Plan jest rządowym dokumentem, przyjmowanym przez Radę Ministrów, zobowiązującym jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Adresatami KPD są poszczególne jednostki administracji centralnej, oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe dobrowolnie zaangażowane w działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce. Zadania przewidziane w KPD finansowane są z budżetu państwa.

Pierwszy tego typu dokument (Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2003-2004) został przyjęty przez Radę Ministrów 16 września 2003 r.

– Krajowy Plan Działań: https://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/krajowy-plan-dzialan/6958,Krajowy-Plan-Dzialan-Przeciwko-Handlowi-Ludzmi-na-lata-2020-2021.html

W zakresie realizacji Krajowego Planu Działań przeciwko handlowi ludźmi,
w ramach zadania publicznego, zostało utworzone Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi.

– Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne: https://kcik.pl/

“Dbasz o siebie – dbasz o innych”
5 stycznia 2021
Redaktor
Ferie z TVP
5 stycznia 2021
Redaktor
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
5 stycznia 2021
Redaktor