„Jedynka” Cyfrową Szkołą Wielkopolsk@ 2020
5 lutego 2021
Redaktor

„Jedynka” Cyfrową Szkołą Wielkopolsk@ 2020

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. W dniu 04 lutego 2021r. placówka wzbogaciła się o kolejny sprzęt komputerowy: 25 tabletów i laptop. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

  • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
  • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
  • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
  • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
  • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
  • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych

W ostatnich latach systematycznie i sukcesywnie rozwijamy komputeryzację szkoły. W 2018r. zamontowano 2 nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne, pozyskane z rządowego programu „Aktywna tablica, a w latach 2018-2019 otrzymano komputery od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w 2020r. dwukrotnie aplikowano do programów rządowych: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, pozyskując 16 laptopów do nauki zdalnej. W szkole działa światłowód i internet szerokopasmowy, przyłączony w 2020r., w ramach projektów: Cyfrowej Szkoły i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ponadto w szkole zainstalowano dziennik elektroniczny Librus w 2019r. i platformę MS Teams do zdalnej edukacji w 2020r.

Pozyskany sprzęt pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, Multimedialnego Centrum Bibliotecznego z salą do prowadzenia zajęć językowych oraz „zdalnej pracowni komputerowej” z miejscem do ładowania sprzętu. Każda izba lekcyjna jest wyposażona w komputer z dostępem do internetu i projektor lub tablicę multimedialną. Od banków: PKO BP i Santander pozyskano biurka, szafy i krzesła, wyposażając izby lekcyjne i sale komputerowe.

Rozwój komputeryzacji szkoły był możliwy dzięki wsparciu: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Samorządów Województwa Wielkopolskiego i Gminy Koźmin Wielkopolski, Rady Rodziców i lokalnych przedsiębiorców.

Tekst: dyrektor Jacek Zawodny

fot. arch. www.sp1.kozminwlkp.pl