Innowacyjne projekty i programy w koźmińskiej „Jedynce”
16 czerwca 2022
Redaktor

W studio Kuratorium Oświaty w Poznaniu w dn. 10 czerwca br. odbyła się konferencja online poświęcona projektowi Laboratoria Przyszłości, na który wielkopolskie szkoły podstawowe otrzymały ponad 94 mln zł.

Celem konferencji było przedstawienie przykładów działań organizacyjnych i metodycznych dotyczących realizacji projektu, którymi podzielili się:

 • Pan Jacek Zawodny – dyrektor Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koźminie Wielkopolskim
 • Pani Alina Żalik – dyrektor Zespół Szkół w Kąkolewie
 • Pan Robert Dorawa – wicedyrektor Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
 • Pani Małgorzata Wysocka – dyrektor Szkoła Podstawowa we Władysławowie
 • Pani Anna Zimna – dyrektor Szkoła Podstawowa w Bieganowie

Celem Programu „Laboratoria Przyszłości” jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Warto nadmienić, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim realizowała w roku szkolnym 2021/2022 aż 8 programów i projektów, dzięki, którym udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe. Przyczyniły się one do wzbogacenia infrastruktury szkoły. Wśród projektów i programów znalazły się również takie, których głównym celem jest edukacja uczniów:

 • „Program oświatowej subwencji ogólnej MEN” – zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych.
 • Program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 „Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.2 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • Program „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn.– wsparcie finansowe w roku 2021 na realizację zadania – wycieczki krajoznawczej.
 • Projekt „E-lider” – celem głównym ogólnopolskiego projektu “Młody e-lider” było podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e-liderami. E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego – również z turystyki i logistyki.
 • Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” – Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu było podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
 • Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” –Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.
 • Program “Laboratoria Przyszłości” –  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Łączna suma pozyskanych środków, przez szkołę, z programów i projektów w roku szkolnym 2021/2022 to ponad 200 tys. zł.

Tekst: SP 1 Koźmin Wlkp., fot. arch. Kuratorium Oświaty w Poznaniu