Innowacyjna “Jedynka”
15 lutego 2022
Redaktor

Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim w latach 2018 – 2021 realizowała 22 programy i projekty dzięki, którym udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe. Przyczyniły się one do wzbogacenia infrastruktury szkoły. Wśród projektów i programów znalazły się również takie, których głównym celem jest edukacja uczniów.

 • „Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa” – szkoła pozyskała 15 tys. złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej (w tym 3.000 zł z budżetu gminy), co pozwoliło zakupić ok. 1.000 woluminów do biblioteki szkolnej.
 • Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) program rządowy – szkoła przystąpiła do bezpiecznego i szybkiego internetu.
 • Projekt E-twinning „Teen talk” – szkoławzięły udział w projekcie realizowanym za pomocą „eTwinning”, czyli platformy promującej współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Projekt jest realizowany w celu rozwijania umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim
  u nastolatków (14-17 lat).
 • „Przetestuj Rynek Pracy” – projekt unijny realizowany przy współpracy
  z Instytutem Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym celem projektu było ułatwienie wejścia na rynek pracy absolwentom Instytutu Psychologii poprzez wyposażenie ich w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy i uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobywanej na studiach o umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe.
 •  „Aktywna tablica” – program rządowy. Zostały zamontowane dwa nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne w pracowni komputerowej i fizyczno-chemicznej, które pozyskano z programu rządowego „Aktywna tablica” (17.500 zł w tym 3.500 zł wkład własny z budżetu gminy). Program został wsparty przez Radę Rodziców.
 • Program oświatowej subwencji ogólnej MEN – Dofinansowano wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (10.000 zł). Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno-chemicznej. Program został wsparty przez Radę Rodziców.
 • „Mądrzy cyfrowi” – ogólnopolski program, którego głównym celem jest edukacja uczniów w zakresie wartości połączona z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych i rozwijaniem postaw odpowiedzialności społecznej. Projekt powstał przy realizacji Fundacji “ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, przy wsparciu Google.org.
  W bezpiecznym poruszaniu się i odnajdywaniu właściwych dróg w świecie nowych technologii, potrzebne są wszystkim pewne drogowskazy czyli wartości, którymi należy się kierować.
 • „100 lekcji o Atomie” – projekt  Ministerstwa Energii. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli  w zajęciach, w  ramach których poznali wady i zalety znanych technologii wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni jądrowych.
 • „Szkolny Klub Sportowy  2019” – program Ministerstwa Sportu
  i Turystyki.
  Ministerstwo przyznało środki na prowadzenie zajęć dla dzieci piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe oraz szachy oraz gry i zabawy ruchowe. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania i fizycznego w danej szkole.
 • Projekt Bezpieczna Jedynka – w szkole na schodach umieszczono zasady bezpieczeństwa, a w łączniku znajdują się numery alarmowe, aby dzieciom łatwiej było jej zapamiętać i zadzwonić po pomoc, kiedy będą jej potrzebować. Powstał też Klub Młodego Ratownika. Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach, które prowadzą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminie Wielkopolskim.
  Ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
 • Wychowanie przez czytanie – celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat uniwersalnych wartości moralnych, pomoc w zrozumieniu przez nich istoty wartości oraz wskazanie korzyści płynących z ich stosowania w codziennym życiu. Równoważnym celem jest propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego drogowskazu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.
 • „I’m proud to be Polish” – Z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie „I’m proud to be Polish” (Jestem dumny, że jestem Polakiem), który polega na wysłaniu 100 kartek pocztowych do szkół, które zadeklarowały swój udział. Kartki musiały być udekorowane w motywy niepodległościowe, prezentować miejscowość, z której zostały wysłane i co najważniejsze mieć napisane krótkie pozdrowienia
  w j. angielskim.
 • EU Code Week 2020 – szkoła wzięła udział w  Europejskim Tygodniu Kodowania – EU Code Week 2020. Nauka kodowania pomaga  uczniom w osiągnięciu wysokiego poziomu kompetencji cyfrowych i lepszym zrozumieniu otaczającego ich świata, a także zwiększa ich szanse na odniesienie sukcesu w przyszłości.
 • Uniwersytet Dzieci – Misją Uniwersytetu Dzieci w Klasie jest rozbudzanie ciekawości dzieci! Podczas realizacji projektu klasa mogła wziąć udział w Wykładzie Uniwersytetu Dzieci, a nauczyciel został zaproszony na konferencję “Inspiruję do nauki i rozwoju”.
 • Centrum Mistrzostwa Informatycznego – bezpłatne zajęcia informatyczne, które pozwoliły rozpocząć dzieciom przygodę z kodowaniem.
 • „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020Szkoła Podstawowa nr 1 w Koźminie Wielkopolskim bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.
  W dniu 04 lutego 2021r. placówka wzbogaciła się o kolejny sprzęt komputerowy:
  25 tabletów i laptop. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Korzyści dla szkół biorących udział w Projekcie: 

 • Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu
 • Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
 • Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu
 • Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli
 • Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły
 • Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych

W ostatnich latach systematycznie i sukcesywnie rozwijamy komputeryzację szkoły.
W 2018r. zamontowano 2 nowoczesne 65 calowe monitory multimedialne, pozyskane z rządowego programu „Aktywna tablica, a w latach 2018-2019 otrzymano komputery od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast w 2020r. dwukrotnie aplikowano do programów rządowych: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, pozyskując
16 laptopów do nauki zdalnej. W szkole działa światłowód i internet szerokopasmowy, przyłączony w 2020r., w ramach projektów: Cyfrowej Szkoły i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Ponadto w szkole zainstalowano dziennik elektroniczny Librus w 2019r. i platformę MS Teams do zdalnej edukacji w 2020r.

Pozyskany sprzęt pozwolił na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej, Multimedialnego Centrum Bibliotecznego z salą do prowadzenia zajęć językowych oraz „zdalnej pracowni komputerowej” z miejscem do ładowania sprzętu. Każda izba lekcyjna jest wyposażona w komputer z dostępem do internetu i projektor lub tablicę multimedialną.
Od banków: PKO BP i Santander pozyskano biurka, szafy i krzesła, wyposażając izby lekcyjne i sale komputerowe.

Rozwój komputeryzacji szkoły był możliwy dzięki wsparciu: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Samorządów Województwa Wielkopolskiego i Gminy Koźmin Wielkopolski, Rady Rodziców i lokalnych przedsiębiorców.

2021

 • Program oświatowej subwencji ogólnej MEN – zakup wyposażenia w pomoce dydaktyczne do realizacji przedmiotów przyrodniczych.
 • „Aktywna tablica” – program rządowy – wsparcie finansowego na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niewidomi oraz uczniowie z niepełnosprawnościami.
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021-2025 „Priorytet 3 Kierunek Interwencji 3.2 – zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 • „Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki – wsparcie finansowe w roku 2021 na realizację zadania – wycieczki krajoznawczej.
 • Program “Laboratoria Przyszłości” –  inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem akcji jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
 • E-lider – celem głównym ogólnopolskiego projektu “Młody e-lider” jest podniesienie kompetencji dzieci i młodzieży, by w przyszłości stały się cenionymi na rynku pracy e-liderami. E-lider łączy umiejętności i kompetencje cyfrowe z tymi w obszarze przedsiębiorczości i inicjatywności, wykorzystując wiedzę z: ekonomii, zarządzania i finansów, a biorąc pod uwagę specyfikę gospodarki Pomorza Zachodniego – również z turystyki i logistyki.
 • „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Łączna suma pozyskanych środków z programów i projektów w 2021r. to ponad 200 tys. zł

„Innowacyjne projekty i programy w naszej placówce to efekt pracy wielu pracowników szkoły przy wsparciu Gminy Koźmin Wielkopolski i Rady Rodziców. Systematycznie unowocześniamy i wzbogacamy bazę dydaktyczną. Sam fakt i udział w kilkudziesięciu projektach w ostatnich 4 latach to dowód na to, że staramy się nadążyć nad zmianami i stworzyć warunki do nowoczesnej edukacji naszym uczniom. Za wkład i pracę bardzo serdecznie dziękuję nauczycielom i pracownikom, którzy poświęcają swój czas, mają wiele chęci i pasji, aby tworzyć nowoczesną szkołę o 150-letniej tradycji.” – Jacek Zawodny, dyrektor

fot. arch. SP nr 1 w Koźminie Wielkopolskim